Schoolreglement

Uit de ministeriële omzendbrief van 27/08/97.

Inleiding

Opvoeding en vorming kunnen niet gebeuren zonder verplichtingen.
Dit is het doel van ons huidig schoolreglement.

Wie zich inschrijft in het Educatief Europees Centrum, aanvaardt dit reglement.
Zo ook de ouders (of verantwoordelijke van het kind), het educatief team : de inrichtende macht, de directie, de leerkrachten, de opvoeders, het onderhoudspersoneel, het C.L.B.

Verklaring

Iedereen die deel uitmaakt van onze schoolgemeenschap, moet zich op alle gebied kunnen ontwikkelen.
De inrichtende macht, het educatieve team en de leerlingen, volgens hun verantwoordelijkheid, doen al het mogelijke om te zorgen voor een kwalitatieve en veilige schoolomgeving.
De school deelt alle educatieve en pedagogische projecten mee aan de ouders. Ze engageert zich te beantwoorden aan alle noden door een efficiënte begeleiding te voorzien om elk kind met moeilijkheden te ondersteunen in een optimaal klimaat.

Inschrijving

Door de inschrijving in onze school aanvaarden de leerlingen en hun ouders de educatieve en opvoedkundige projecten en reglementen.
De inschrijving in het basisonderwijs moet ten laatste de eerste werkdag van de maand september gebeuren. Voor uitzonderlijke redenen, aanvaard door de directie, kan de inschrijving gebeuren tot 30 september. Na die datum, met uitzondering van wettige redenen toegelaten door de wet, is geen enkel verandering van school toegelaten.
Op de kleuterschool worden de inschrijvingen het hele schooljaar aanvaard.
De keuze voor godsdienst of zedenleer wordt gemaakt bij de inschrijving en kan slechts aangepast worden tussen 1 en 15 september van elk nieuw schooljaar.
Leerlingen met een onaanvaardbaar gedrag kunnen geschorst worden. De ouders van de geschorste leerlingen kunnen per aangetekende brief beroep aantekenen binnen de 10 dagen na de schorsing.
Hierbij niet vernoemde zaken zullen door het educatief team besproken worden. De beslissing wordt aan de ouders medegedeeld.

Lesrooster

Leopoldstraat   Katoenspinnerijstraat 
Klas Kleutersschool 6 tot 12 jaar
Voormiddag 8u30 tot 11u30 8h30 tot 12u05
Namiddag 13u15 tot 16u 13h20 tot 15u40
Woensdag 8u30 tot 11u15 8h30 tot 11u15
 • De leerlingen verlaten de school om 16u (Leopoldstraat) en om 15u50 (Katoenspinnerijstraat). Ze nemen de korste weg om naar huis te gaan. (verzekering)
 • Niemand verlaat de school tijdens de lessen, behalve met een briefje, ondertekend en gedateerd door de ouders.
 • Na de lessen hebben de leerlingen de mogelijkheid om naar de studie te gaan, dit zowel in het Nederlands als in het Frans (Katoenspinnerijstraat). Na de studie kunnen de leerlingen de rij nemen naar de Leopoldstraat.

Buitenschoolse activiteiten

Wekelijkse activiteiten die door de school aan de kinderen voorgesteld worden :

Muziekacademie : (Katoenspinnerijstraat)

• 6 – 8-jarigen
Muziekinitiatie (50 minuten)

• 8 – 12-jarigen
Dictie (2 x 50 minuten)

Bij afwezigheid of te laat komen

Afwezigheid : Elke afwezigheid moet gerechtvaardigd worden. Ziekte is het enige wettelijke motief. Een medisch attest is noodzakelijk bij een afwezigheid langer dan 3 dagen. In alle andere gevallen is een nota van de ouders gewenst. Iedere afwezigheid zonder wettig motief wordt beschouwd als niet geldend. De ouders verwittigen de school de dag zelf. De leerlingen halen de gemiste lessen in zodra ze terug zijn.

Te laat komen : Elke leerling moet het uurrooster respecteren. Bij uitzonderlijke gevallen dienen de ouders een verantwoording in de klasagenda te schrijven en deze voor te leggen aan de klastitularis.

Rijen en toezicht

Het is wenselijk dat de ouders hun kinderen brengen en afhalen aan de ingang van de speelplaats van iedere vestiging volgens de schooluren. Dit om verkeersopstoppingen in de Leopoldstraat te vermijden. Het is wenselijk de kinderen alleen te laten onder het toezicht van de verantwoordelijke leerkracht.
Het toezicht wordt verzekerd 20 minuten voor de aanvang van de lessen.
Indien het kind vroeger op school aanwezig is, kan het naar de kinderopvang in de Leopoldstraat of de Katoenspinnerijstraat.
Voor de ouders die het wensen is er een rij van de Leopoldstraat naar de Stationsstraat en omgekeerd.
Niemand wordt verplicht de rij te nemen. Toezicht wordt verzekerd tot 15 minuten na de lessen.
Voor de organisatie van de rijen wordt aan de ouders gevraagd een document in te vullen bij de aanvang van elk nieuw schooljaar.
Bij uitzonderingen of veranderingen gedurende het schooljaar, wordt een schriftelijke nota in de klasagenda gevraagd.

Kinderopvang

Leopoldstraat
Kleuterschool
Katoenspinnerijstraat
Basisschool
’s morgens 6u30 tot 8u10 7u30 tot 8u10
‘s namiddags 16u00 tot 18u Studie 16u00 tot 16u50

Tarief van de opvang

De kinderopvang is open van 6u30 tot 18u, dit voor de kinderen van wie de beide ouders werken.

De facturatie gebeurt door de stad Moeskroen.

 • ’s Morgens : 0,80 € (voor 8u)
 • ’s Avonds : 0,80 € (elk anderhalf uur vanaf 15 min na het einde van de lessen)
 • Vieruurtje : 0,50 €
 • Op woensdag : 0,80 € tot 13u30 of 2 € voor de hele namiddag (tot 18u)
 • Pedagogische studiedagen : 2 € (een halve dag, min dan 5 uur)

Tarief van de maaltijden

Elk kind krijgt bij aankoop van een maaltijdticketje :
– de soep
– het middagmaal
– het dessert

Het is belangrijk dat elk kind een goed middagmaal gebruikt.
Snoepjes, chips en kauwgom zijn verboden.

Kleuterschool Basisschool
Soep
Maaltijd
Dessert
10u00
11u30
’s namiddags
2 ,70 € 10u10
12u05
’s middags
3 €
Vieruurtje 15u45 0,50 € 16u 0,50 €

Andere tarieven.

Picknick 0,30 € (inbegrepen : een drank, soep )
Studie 0,80 € (kaart voor 10 studies = 8 €)
Zwemles 2.40 € (bus + ingang)

De ouders engageren zich ertoe alle onkosten te vergoeden: middagmalen, opvang, daguitstappen, sportactiviteiten, zeeklassen, sneeuwklassen, bosklassen,…

Vakantie

Congés scolaires : Année scolaire 2021-2022

→Rentrée scolaire : mercredi 1er septembre 2021

→Fête de la Communauté française: lundi 27 septembre 2021

→Congé d’automne (Toussaint) : du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021
→Commémoration du 11 novembre : jeudi 11 novembre 2021
→Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022
→Congé de détente (Carnaval) : du lundi 28 février 2022 au vendredi 4 mars 2022
→Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 4 avril 2022 au lundi 18 avril 2022
→Congé de l’Ascension : jeudi 26 mai 2022
→Lundi de Pentecôte : lundi 6 juin 2022
→ Les vacances d’été débutent le vendredi 1er juillet 2022

 

De ouders zijn wettelijk verplicht hun kinderen nauwgezet en regelmatig de lessen te laten volgen.
Voor het lager onderwijs is het, uitgezonderd tijdens de officiële vakanties, strikt verboden afwezig te zijn voor 1 juli.

Oudercontact

De ouders zijn welkom op school, maar het is wenselijk dat zij een onderhoud aanvragen zodat de directie of de titularis beschikbaar zijn.
Het vormen van de rijen of toezicht op de speelplaats zijn geen momenten om zich tot de titularissen te wenden.

Klasagenda en activiteitenkalender

De klasagenda is een communicatiemiddel tussen de school en de ouders.
De nota’s betreffende de vakantie, leerlingengedrag, afwezigheden,… worden erin vermeld, door de ouders of de leerkracht. Het is belangrijk dat de klasagenda elke dag wordt ondertekend.
Een kalender met de activiteiten en uitstappen wordt iedere trimester aan de leerlingen uitgedeeld.

Huiswerk

Huiswerk en lessen worden in de klasagenda genoteerd. Huiwerken of contracten worden door de leerlingen gemaakt zonder hulp van volwassenen. Ze nemen niet te veel tijd in beslag zodat de kinderen nog ruimschoots tijd hebben voor buitenschoolse activiteiten. De ouders controleren iedere dag het huiswerk aan de hand van de klasagenda.

Lichamelijke opvoeding

Alle leerlingen nemen deel aan de sport- en zwemlessen. Niet deelnemen kan enkel met een briefje van de ouders, of een doktersattest. De sport- en zwemzak, het sport- en zwemgerief moeten getekend worden. Om te turnen dragen de leerlingen een blauw sportbroekje met een geel T-shirt.
Dit T-shirt kan via de school aangekocht worden. De leerlingen krijgen hiervoor een formulier bij de aanvang van een nieuw schooljaar. Ook voor de kleuters is het wenselijk dat ze sportkledij hebben.

Openluchtklassen

Iedere twee jaar, gaan de leerlingen van het 3de tot en met het 4de leerjaar, op openluchtklassen (zeeklassen of talenuitwisseling). Er wordt verwacht dat alle leerlingen deelnemen. De ouders van wie de kindneren toch niet mogen deelnemen, moeten dit schriftelijk verantwoorden. Het is nuttig dat de ouders een spaarsysteem voorzien voor de reiskosten.

Schoolmateriaal

De leerlingen zorgen goed voor het materiaal dat ze ter hun beschikking krijgen. Videospelletjes, gameboys, GSM, walkman, …. zijn verboden op school. Bij de aanvang van een nieuw schooljaar krijgen de leerlingen een lijst met het materiaal dat
ze nodig hebben.
De school kan een onkostenvergoeding voor de fotocopies vragen aan de ouders (1€ per maand of 10€per jaar). De directie is niet verantwoordelijk bij verlies, diefstal of vernieling van persoonlijk materiaal.

Kledij

 • er wordt verwacht dat de leerlingen netjes gekleed zijn
 • piercings, “strandkledij”, uitgerafelde kledij, laaguitgesneden kledij,… zijn verboden voor iedereen
 • verboden voor de meisjes : make-up, lange oorringen, doorzichtige kledij, …
 • het is wenselijk dat mutsen, sjaals, handschoenen, … getekend zijn

Respect

Zelfrespect : Er wordt verwacht dat de leerlingen zich goed gedragen en dat ze verantwoordelijk zijn voor hun daden. De leerlingen zijn proper op zichzelf (goede hygiëne).

Respect voor de anderen 
: Er wordt verwacht dat de leerlingen vriendelijk en beleefd zijn tegen de hele schoolgemeenschap. De leerlingen zijn kalm en stipt, kunnen goed werken in groep of individueel, … De leerlingen spelen geen gewelddadige spelletjes

Respect voor de omgeving  : Het is verboden om te fietsen op de speelplaats. Honden zijn niet toegelaten op school.
Iedereen zorgt ervoor dat de lokalen, refter, speelplaats, … proper blijven. Iedereen gooit papiertjes en afval in de vuilnisbakken en niet op de grond. Leerlingen die vernielingen aanbrengen, zullen streng gestraft worden (schrijven op de
banken, muren, in de schoolboeken,…).

Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd tijdens de schooluren en op de weg van huis naar school en omgekeerd. Ze dienen wel de kortste weg te volgen. De verzekeraar, in dit geval de SMAP, kan een schadevergoeding weigeren, als het over
opzettelijke daden gaat.

Wat te doen bij een ongeval ?

Het ongeval zo vlug mogelijk aangeven bij de klastitularis of directie (binnen de 24 uren na het ongeval) .
Het verzekeringsdocument laten invullen door de dokter en het ingevulde document teruggeven aan de klastitularis.
De facturen betalen.
Zich laten terugbetalen door de mutualiteiten en voor het niet-terugbetaalde bedrag een nota afgeven op school.
Indien het ongeval gebeurt tijdens de schooluren, worden de nodige stappen genomen door de personen die op het ogenblik van het ongeval verantwoordelijk zijn.
Bij niet dringende gevallen, wordt de beslissing aan de ouders gelaten om al dan niet een dokter te raadplegen.

Gezondheid en hygiëne

De leerlingen gaan tijdens hun schooltijd enkele keren verplicht naar het medisch schooltoezicht in het Gezondheidscentrum I.M.S.T.A.M. (Centre de santé, inspection médicale scolaire, rue Victor Corne – 7700
Moeskroen).

Voor alle inlichtingen kunt u zich wenden tot :

Inspection médicale scolaire
Quai Andréï Sakharov, 38
7500 TOURNAI
Tél :  069/88.92.33

De verantwoordelijke dokter voor het medisch schooltoezicht van het Europees Educatief Centrum is :

Dr. SIX
Tél : 0497/49.82.19

De ouders controleren regelmatig het haar van hun kinderen.
Indien ze neten of luizen opmerken, moet dit direct aan de klastitularis of directie gemeld worden.

De ouders voorzien papieren zakdoeken voor hun kinderen.

Het is wenselijk dat de ouders van de kinderen van het zomerklasje, pamperbroekjes voorzien voor hun kinderen.

De ouders verklaren zich akkoord met dit reglement door het inschrijvingsformulier te ondertekenen.

Het educatief team