Studiereglement

Dit reglement omschrijft – voor ons en voor u, leerlingen en ouders - de criteria voor kwalitatief werken en de beoordelingsprocedures van het ‘Centre Educatif Européen’.

1. De vereisten voor het leveren van kwalitatief werk :

  1. Het gevoel voor verantwoordelijkheid dat zich uit in o.a. de aandacht, een goed taalgebruik, de zorg voor goed werk, de luisterbereidheid, het nemen van initiatief.
  2. Het verwerven van een persoonlijke en doeltreffende werkmethode.
  3. De bekwaamheid om zich te integreren in een groep en om samen een taak te volbrengen.
  4. Respect voor de gegeven richtlijnen, wat een kritische kijk op de onderwijsmethode niet uitsluit.
  5. Zorg voor de presentatie van allerhande werken.
  6. Respecteren van de gegeven einddatum en duur voor het maken van taken.

WERK VAN
DE LEERLINGEN

Gedrag
Werkhouding
Vereisten voor het leveren van kwalitatief werk
Individueel werk
Zelfstandigheid
Verantwoordelijkheid
Volharding
• taken afwerken binnen de afgesproken termijn
• orde en zorg
• hulp vragen
Opzoekingswerk
Objectiviteit
Nieuwsgierigheid
Kritische ingesteldheid
Initiatief
• organiseren
• plannen
• hulp vragen
• eventueel gegevens raadplegen
• zorg en nauwkeurigheid
Huiswerk
Zelfstandigheid
Volharding
Stiptheid
Doorzettingsvermogen
Zie ‘individueel werk’ en ‘opzoekingswerk’
• starten met het werk
• het werk plannen om niet alles op het laatste moment te moeten doen
• de lessen op een juiste manier studeren
Groepswerk
Verdraagzaamheid
Actief luisteren
Eensgezindheid
• de eigen mening geven
• de mening van de anderen aanvaarden
• actief deelnemen
• delen en uitwisselen
• de verantwoordelijkheden aanvaarden
Klassikale lessen
Democratie
Respect
• actief luisteren
• deelnemen
• het woord voeren op een niet-agressieve manier
• de opdrachten respecteren

Individueel en
Klassikaal materiaal
Respect
Zorg
Orde
Eensgezindheid
Verantwoordelijkheid

• voor alles een plaats voorzien
• voor verschillende activiteiten aangepast materiaal voorzien en er zorg voor dragen
• verantwoordelijken aanduiden (vb. een takenbord)
• gemeenschappelijk materiaal leren respecteren en eventuele schade helpen herstellen
• de klas helpen opruimen
• een nette omgeving leren appreciëren
• voorstellen om te helpen
Werkbladen
Respect
Netheid, orde
• de mappen en werkbladen ordenen
• duidelijk leesbare en juist bewerkte werkbladen aanbieden
• oog hebben voor de esthetiek van de aangeboden werkbladen
Evaluatiemomenten
Objectiviteit
Kritische ingesteldheid
Volharding
Doorzettingsvermogen
Trouw (eerlijkheid ?)
Zelfbeheersing
• zelfkritiek
• zichzelf en de mening van anderen aanvaarden
• fouten aanvaarden en proberen te begrijpen om niet meer dezelfde vergissingen te begaan
• leren opbouwend beoordelen
• trots zijn op het gedane werk
• het rapport tonen aan de ouders

2. Soorten evaluatie

2.1. Evaluatie van de pedagogische werkwijze van de leerkrachten i.f.v. de realisatie van het ‘schoolproject’.

2.2. Externe evaluatie van het functioneren van de school door :

– de ‘Commissie van evaluatie…?…’ die evaluatietoetsen opmaakt die beantwoorden aan de eindtermen. Deze worden als leiddraad aan de scholen gegeven. Het CEE neemt deel aan deze evaluaties.

– de inspectie van het kleuter- en lager onderwijs :
• waakt erover dat het onderwijzen van het programma aangepast is aan de bekomen resultaten;
• organiseert kantonale examens voor de leerlingen van het 6e leerjaar;
• werkt toetsen ‘einde van een cyclus’ uit voor de leerlingen van het 2e leerjaar.

2.3. Op vraag van de ouders kunnen testen afgenomen worden door het psycho-medisch-sociaal provinciaal centrum (CPMS) :

19, rue du Télégraphe
7700 Mouscron
Tél : 056 / 48 18 90

De stappen die het CPMS neemt naar de leerkrachten, de leerlingen en de ouders toe, helpen om de problemen of tijdelijke moeilijkheden op school te begrijpen.

2.4. Een logopediste werkt samen met de school. Bij een taalprobleem, dyslexie of dyscalculie kan mevrouw Saline Maugoust, na contact met de ouders, de leerling op school behandelen. Om de behandeling te kunnen starten moeten stappen ondernomen worden bij de nodige instanties.

Saline Maugoust
142, rue du Blanc Pignon
7700 Mouscron
Tél : 0479/56.61.74

2.5. Evaluatie van de leerprocessen het de leerlingen :

– door de leerling zelf
– door de leerkracht

Het rapport is het gemiddeld resultaat van het dagelijks werk en van de toetsen die afgenomen worden tijdens en na het verwerven van de materies (5 per jaar).Het rapport van de proefwerken in juni én het gemiddelde van het hele schooljaar zijn doorslaggevend voor het mogen overgaan naar een hoger leerjaar.

Doel van de evaluaties
De rapporten :
1) tonen het kind aan op welk niveau het zich bevindt in het leerproces.
2) informeren het kind over de resultaten van de toetsen.

2.6. Evaluatiewijze

In de cyclus 6-8 jaar wordt bij het rapport een lijst van de te verwerven bekwaamheden gevoegd, waarop het niveau van de leerling voor elke materie wordt aangeduid. Vóór de kerstvakantie krijgen enkel de leerlingen van 8 tot 12 jaar een rapport. In juni zijn voor alle leerjaren – behalve het 6e leerjaar – toetsen voorzien over de te verwerven doelstellingen voor het hele schooljaar. In juni krijgen de leerlingen van het 6e leerjaar kantonale examens ….?…. gedurende 3 of 4 voormiddagen.

3. Voorwaarden tot slagen

Op het einde van het schooljaar hangt het al dan niet slagen van een leerling af van de goedkeuring van de titularis en de directie, met het gemaakte werk als basis. In het geval er geen beslissing kan genomen worden, worden de collega’s van die cyclus geraadpleegd. Indien nodig zullen alle leerkrachten samen komen. Enkel het slagen voor het kantonaal examen bepaalt het slagen op het einde van het 6e leerjaar. Elk uitzonderlijk geval zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de titularis en de directie of een eventuele jury.

4. Data van de rapporten

De rapporten worden gegeven op de tijdstippen die vermeld staan op de kalender die gegeven wordt in het begin van het schooljaar. Er zijn ook contactmomenten met de ouders voorzien. Er is drie keer per jaar oudercontact in het gebouw waar de leerling les volgt. Vanzelfsprekend moet niet gewacht worden tot het oudercontact bij problemen op school of bij het leren. Het is altijd mogelijk om via de klasagenda een afspraak te maken met de klastitularis.